Usługi nadzoru

Usługi nadzoru

Usługi nadzoru stałego oraz ad-hoc

OpenBIZ Sp. z o.o. oferuje stały nadzór nad systemami Klienta w następujących formach:

 1. Tuning i optymalizacja systemów operacyjnych serwerów, oraz działającego na nich oprogramowania firmy Tenable;
 2. Definiowanie nowych polityk bezpieczeństwa;
 3. Aktualizacja istniejących polityk bezpieczeństwa w miarę zmian w sieci Klienta;
 4. Konfigurowanie istniejących i tworzenie nowych pulpitów z wizualizacją danych (dotyczy Security Center);
 5. Pomoc w analizie danych, wyjaśnianie wykrytych przez system anomalii;
 6. Weryfikacja poprawności wniosków w raportach przedkładanych Władzom oraz Radzie Nadzorczej;
 7. Rozwiązanie kompleksowe - pełen outsourcing centrum monitoringu bezpieczeństwa w sieci Klienta.
 8. Zabezpieczenie kontrwywiadowcze:
  • Wyszukiwanie nadmiarowych uprawnień w systemach, aplikacjach oraz usługach;
  • Analizę aktywności użytkowników wskazującej na działania nieuprawnione;
  • Ustanawianie w systemach pułapek, pasywnych systemów analizy ruchu, oraz podejmowanie działań operacyjnych mających na celu wykrycie źródła wycieku danych, bądź ich nieuprawnionych modyfikacji;
  • Zbieranie, analizę i przygotowywanie materiału dowodowego zgodnie z wymogami polskiego prawa;
  • Bieżące raportowanie na potrzeby Władz, Rady Nadzorczej bądź działu kontroli wewnętrznej Klienta;
  • Współpracę z organami ścigania (jeżeli konieczne) w zakresie merytorycznym oraz operacyjnym, zarówno na etapie śledztwa jak i postępowania przygotowawczego;
  • Występowanie w Sądzie w charakterze świadka oskarżenia, sporządzenie ekspertyz na zlecenie Sądu, wsparcie merytoryczne dla oskarżyciela publicznego, bądź dla Klienta (jeśli sprawa z oskarżenia prywatnego);
  • Występowanie w Sądzie Pracy jako świadek Klienta w wypadku sporu z pracownikiem.

Modele biznesowe świadczenia usług

 1. Pełen outsourcing, do poziomu przejęcia kontroli nad centrum monitoringu włącznie;
 2. Usługę stałego nadzoru (abonamentową), zawierającą wykaz usług i działań realizowanych przez OpenBIZ Sp. z o.o. w interwałach miesięcznych, wraz z określeniem poziomu SLA;
 3. Działania ad-hoc, podejmowane na zlecenie Klienta w miarę jego potrzeb.