• Start
  • Audyt i bezpieczeństwo
  • Działania kontrwywiadowcze

Działania kontrwywiadowcze

Działania kontrwywiadowcze nie wymagają zakupienia przez Klienta własnego oprogramowania i obejmują swym zakresem analizę sieci Klienta pod kątem zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo aplikacji i danych, w tym:

  1. wyszukiwanie nadmiarowych uprawnień w systemach, aplikacjach oraz usługach;
  2. analizę aktywności użytkowników wskazującej na działania nieuprawnione;
  3. ustanawianie w systemach pułapek, pasywnych systemów analizy ruchu, oraz podejmowanie działań operacyjnych mających na celu wykrycie źródła wycieku danych, bądź ich nieuprawnionych modyfikacji;
  4. zbieranie, analizę i przygotowywanie materiału dowodowego zgodnie z wymogami polskiego prawa;
  5. bieżące raportowanie na potrzeby Władz, Rady Nadzorczej bądź działu kontroli wewnętrznej Klienta;
  6. współpracę z organami ścigania (jeżeli konieczne) w zakresie merytorycznym oraz operacyjnym, zarówno na etapie śledztwa jak i postępowania przygotowawczego;
  7. występowanie w Sądzie w charakterze świadka oskarżenia, sporządzenie ekspertyz na zlecenie Sądu, wsparcie merytoryczne dla oskarżyciela publicznego, bądź dla Klienta (jeśli sprawa z oskarżenia prywatnego);
  8. występowanie w Sądzie Pracy jako świadek Klienta w wypadku sporu z pracownikiem.

Warto przeczytać:

Nessus Network Monitor