„You can't manage what you don't measure” - Peter Drucker

Dynamicznie rozwijające się środowisko IT

W dzisiejszym, dynamicznym środowisku informatycznym, identyfikacja i analiza podatności oraz zagrożeń stanowią kluczowy element dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych. To kompleksowe podejście obejmuje szereg działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ataków oraz ochronę poufności, integralności i dostępności danych.

Skontaktuj się

Identyfikacja i analiza podatności oraz zagrożeń w kontekście cyklu Deminga (PDCA):

Cykl Deminga, znany również jako PDCA (Plan-Do-Check-Act), to model ciągłego doskonalenia, który obejmuje cztery podstawowe etapy: Planowanie, Wykonywanie, Sprawdzanie i Działanie. Bezpieczeństwo informatyczne (IT) może być skutecznie integrowane w każdym z tych etapów, aby zapewnić ochronę danych i systemów. Poniżej przedstawiamy, jak można to zrobić:

Planowanie (Plan):
 • Określić cele bezpieczeństwa IT zgodnie z celami ogólnymi organizacji.
 • Przeprowadzić ocenę ryzyka, identyfikując potencjalne zagrożenia i słabości systemów.
 • Opracować polityki bezpieczeństwa IT i procedury, dostosowane do specyficznych potrzeb organizacji.
 • Utworzyć plan awaryjny i odzyskiwania danych.
Wykonywanie (Do):
 • Wdrażać środki bezpieczeństwa zgodnie z ustalonymi politykami i procedurami.
 • Szkolić pracowników w kwestiach bezpieczeństwa IT, aby zwiększyć świadomość i umiejętności.
 • Utrzymywać zaktualizowane oprogramowanie i sprzęt, aby zminimalizować luki w zabezpieczeniach.
 • Monitorować dostęp do systemów i danych, stosując zasady  "najmniejszych uprawnień" (least privilege).
Sprawdzanie (Check):
 • Regularnie przeprowadzać audyty bezpieczeństwa, aby oceniać skuteczność środków bezpieczeństwa.
 • Monitorować i analizować logi zdarzeń, aby wykryć nieprawidłowości lub ataki.
 • Aktualizować polityki i procedury w oparciu o wyniki audytów i analizy zdarzeń.
Działanie (Act):
 • Wprowadzać poprawki i dostosować środki bezpieczeństwa w oparciu o wyniki audytów i analizy zdarzeń.
 • Reagować na incydenty bezpieczeństwa, stosując plan awaryjny i procedury odzyskiwania danych.
 • Udoskonalać procesy i procedury, aby unikać powtarzających się incydentów.

Integracja bezpieczeństwa IT w Cyklu Deminga, stale powtarzanym, pomaga w ciągłym doskonaleniu i dostosowywaniu środków bezpieczeństwa do zmieniających się warunków i nowych zagrożeń. Dzięki temu podejściu organizacja jest w stanie utrzymać skuteczność i odporność swoich systemów informatycznych w dynamicznym środowisku. Warto także pamiętać, że bezpieczeństwo IT to nie tylko kwestia technologii, ale również ludzi, procesów i świadomości organizacji.

Identyfikacja i analiza podatności

Identyfikacja oraz analiza podatności i zagrożeń w IT to proces ciągły, który wymaga ścisłej współpracy między zespołami bezpieczeństwa, administratorami systemów i zarządcami IT. Skuteczne zarządzanie tymi aspektami gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w środowisku informatycznym organizacji.

Tenable Security Center

Tenable Security Center to platforma analityczna, dzięki której organizacja uzyska oparty na ryzyku wgląd w stan IT, bezpieczeństwa i zgodności, aby móc szybko identyfikować, badać i ustalać priorytety najbardziej krytycznych zasobów i luk w zabezpieczeniach. Rozwiązanie on-prem, które pozwala  zarządzać podatnościami  oraz przedstawiać je w sposób zrozumiały dla pracowników na każdym szczeblu organizacji.

Więcej informacji na temat Security Center TUTAJ.

Jesteś zainteresowany naszym produktem lub usługą?

Zapraszamy do kontaktu