„You can't manage what you don't measure” - Peter Drucker

Działania kontrwywiadowcze

Działania kontrwywiadowcze nie wymagają zakupienia przez Klienta własnego oprogramowania i obejmują swym zakresem analizę sieci Klienta pod kątem zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo aplikacji i danych.

Skontaktuj się

Zakres działań kontrwywiadowczych

  • Wyszukiwanie nadmiarowych uprawnień w systemach, aplikacjach oraz usługach
  • Analizę aktywności użytkowników wskazującej na działania nieuprawnione
  • Ustanawianie w systemach pułapek, pasywnych systemów analizy ruchu oraz podejmowanie działań operacyjnych mających na celu wykrycie źródła wycieku danych, bądź ich nieuprawnionych modyfikacji.
  • Zbieranie, analizę i przygotowanie materiału dowodowego zgodnie z wymogami polskiego prawa
  • Bieżące raportowanie na potrzeby najwyższego kierownictwa, rady nadzorczej bądź działu kontroli wewnętrznej klienta
  • Współpracę z organami ścigania (jeżeli zajdzie taka konieczność) w zakresie merytorycznym oraz operacyjnym, zarówno na etapie śledztwa jak i postępowania przygotowawczego
  • Występowanie w Sądzie w charakterze świadka oskarżenia, sporządzanie ekspertyz na zlecenie Sądu, wsparcie merytoryczne dla oskarżyciela publicznego, bądź Klienta (jeśli sprawa z oskarżenia prywatnego)
  • Występowanie w Sądzie Pracy jako świadek Klienta w wypadku sporu z pracownikiem.

Jesteś zainteresowany naszym produktem lub usługą?

Zapraszamy do kontaktu